Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban. Contoh soal PAT/UAS Bahasa Jawa kelas 6 Tema 9 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal PAT/UAS Bahasa Jawa kelas 6 Tema 9 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Jawa kelas 6 Tema 9 beserta kunci jawaban. Soal dan kunci jawaban PAT/UAS Bahasa Jawa kelas 6 Tema 9 ini, hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Dengan soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6 seperti ini dimaksudkan untuk membantu para siswa saat menghadapi Penilaian Akhir Tahun. Pada akhirnya siswa akan mendapatkan nilai yang memuaskan karena maksimal saat mengerjakan soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6.

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

Berikut ini merupakan soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6. Sehingga dengan belajar soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6 terbaru seperti ini akan membuat para siswa lebih mudah dalam mengerjakan Penilaian Akhir Semester nanti.

Maka dari itu simak, catat, dan pahami betul soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6 berikut ini.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c,d atau e didepan jawaban yang benar !

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

1. Nalika kowe weruh enek wong tua arep nyebrang dalan, opo kang kudu mbok tidakake …
a. meneng wae
b. nyebrangake wong tuo mau
c. bablas mangkat sekolah
d. sajak ora ngerti opo-opo

Jawaban: B

2. Anak sapi arane …
a. pedhet
b. gudhel
c. gogor
d. cindhil

Jawaban: A

3. Sapa kang njogo karesikan kelas?
Ukara ing nduwur kalebu ukara …
a. pitakonan
b. tanggap
c. gothang
d. tanduk

Baca Juga :  JADWAL SIM KELILING Bandung Minggu 21 November 2021

Jawaban: A

4. Kulo kinten cekap semanten anggen kulo matur, katah klenta klentunipun kulo nyuwun agunging samudra pangaksami.

Perangane pidhato ing dhuwur arane …
a. panutup
b. purwaka
c. wasana
d. wigati

Jawaban: C

5. Kang nuduhake sing gawe layang iku diarani perangane …
a. purwaka
b. peprenah
c. titi mangsa
d. tapak asma

Jawaban: B

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

6. Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.

Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku….

A. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah
B. Bocah-bocah kelas VI kemah
C. Kemah pramuka ing Wonosalam
D. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan

kunci jawaban: C

7. Unen-unen sing kudhu dibadhek utawa dibatang maksude diarani….

A. cangkriman
B. paribasan
C. geguritan
D. saloka

kunci jawaban: A

8. bapak pucung dudu watu dudu gunung

sangkamu ing sabrang

ngon-ingone sang bupati

yen lumampah, si pucung lembehan grana

Batangane tembang ing dhuwur yaiku….

A. gajah
B. sepur
C. macan
D. sepeda

kunci jawaban: A

9. Sing klebu cangkriman plesetan yaiku….

A. bocor malah enak
B. adoh-adoh diparani,barang wis tekan diliwati
C. segara beldhes
D. sega sakepel dirubung tinggi

kunci jawaban: A

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

10. Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gathutkaca nganti nemahi palastra.

Palastra padha tegese karo….

A. Semaput
B. lunga
C. mati
D. ilang

kunci jawaban: C

11. Ilham : “Don, sesuk apa sida uangan basa Jawa?”
Roni : “Sida Ton, apa kowe ora ngerti?”
Ilham : “Ora, jalaran aku ora mlebu sekolah amarga lara’’
Roni : “Ye ngono mengko sore ndhewe sinau bareng wae ya Ton, neng omahku.’’

Pacelathon ing ndhuwur migunakake ragam basa …
a. ngoko lugu
b. krama lugu
c. krama alus
d. krama inggil

Baca Juga :  SIM KELILING Semarang Minggu 12 Desember 2021

Jawaban: A

12. Rembugan ana sangarepe wong akeh kanthi ngandarake sawijining gagasan diarani …
a. tanggap wacana
b. atur pambuka
c. micara
d. nyemak

Jawaban: A

13. Ing ngisor iki perangane naskah pidhato, kajaba …
a. pembuka
b. isi
c. adangiyah
d. panutup

Jawaban: C

14. Tibane swara vokal ing pungkasane gatra diarani ….

a. guru gatra
b. guru lagu
c. guru sastra
d. guru wilangan

Jawaban: B

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

15. Sagung para rawuh sadaya, Mugi pinayungan nugraha yekti, Asih tresna Allah satuhu, Tansaha kasasira, Puja puji syukur saha sembah sujud, Konjuk ing ngarsa paduka, Gusti Allah Maha Suci.

Tembang macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana … larik
a. 6
b. 5
c. 8
d. 7

Jawaban: D

16. Muji syukur ing ngarsaning Allah kalebu perangan … pidhato.

A. pambuka
B. panutup
C. Isi
D. dudutan

kunci jawaban: A

17. Ing ngisor iki sing kalebu dhampak negatife globalisasi yaiku….

A. majune teknologi
B. masyarakat tansaya maju
C. lunture rasa nasionalisme
D. anane pasar global

kunci jawaban: C

18. Kanggo persiapane nulis teks pidhato becike gawe….

A. ukara
B. dudutan
C. cengkoroan
D. gagasan baku

kunci jawaban: C

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

19. Wong bungah sok nemu….

A. Sengsara
B. rekasa
C. cilaka
D. susah

kunci jawaban: B

20. Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.

Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku….

A. Joko Seger
B. Roro Anteng
C. Joko Seger lan Rara Anteng
D. Gunung Lejar

kunci jawaban: C

21. Sekar gambuh ping catur, Kang cinatur polah kang kalantur, Tanpa tutur katula-tula katali, Kadaluwarsa kapatuh, Kapatuh pan dadi awon Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ….
a. 7, 9, 10, 7, 8
b. 7, 10, 12, 8, 8
c. 7, 7, 8, 8, 9, 9
d. 8, 10, 12, 7, 7

Baca Juga :  KODE REDEEM FF Sabtu 16 April 2022 Terbaru

Jawaban: B

22. Tembang sing dudu tembang macapat yaiku ….
a. Asmaradana
b. megatruh
c. cublak-cublak suweng
d. kinanthi

Jawaban: C

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

23. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung, Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring, Yen lumaku si pucung ngumbar swara. Tembang pocung ing dhuwur batangane ….
a. sepur
b. kalung
c. ula
d. sabuk

Jawaban: A

24. Nalika isih aran Jabang Tetuka, Gathutkaca dijedhi ana ing kawah . . . .
a. Candradimuka
b. Candrarasa
c. Candra Buwana
d. Candra Antrakusuma

Jawaban: A 

25. Asmane Ibune Gathutkaca yaiku . . . .
a. Drupadi
b. Arimbi
c. Pregiwa
d. Srikandi

Jawaban: B

26. Nalika kowe weruh enek wong tua arep nyebrang dalan, opo kang kudu mbok tidakake …

a. meneng wae
b. nyebrangake wong tuo mau
c. bablas mangkat sekolah
d. sajak ora ngerti opo-opo

kunci jawaban: B

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

27. Anak sapi arane …
a. pedhet
b. gudhel
c. gogor
d. cindhil

kunci jawaban: A

28. Sapa kang njogo karesikan kelas?
Ukara ing nduwur kalebu ukara …
a. pitakonan
b. tanggap
c. gothang
d. tanduk

kunci jawaban: A

29. Kulo kinten cekap semanten anggen kulo matur, katah klenta klentunipun kulo nyuwun agunging samudra pangaksami.

Perangane pidhato ing dhuwur arane …
a. panutup
b. purwaka
c. wasana
d. wigati

kunci jawaban: C

30. Kang nuduhake sing gawe layang iku diarani perangane …
a. purwaka
b. peprenah
c. titi mangsa
d. tapak asma

kunci jawaban: B

Demikian ulasan lengkap soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6.

Semoga artikel dengan judul soal PAT Bahasa Jawa kelas 6 semester 2 dengan kunci jawaban Tahun Ajaran 2022 2023, soal PAS B Jawa kelas 6 bisa membantu dan memudahkan para siswa saat mengerjakan Penilaian Akhir Tahun besok.

Contoh Soal PAT UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD MI Semester 2 Tahun Ajaran 2022/2023 Beserta Kunci Jawaban

Sumber :


Live Streaming