Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi. Naskah kisi-kisi dan soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda kelas 9 SMP MTs ini disusun sesuai Kurikulum 2013 dengan format pilihan ganda. Full kisi-kisi terbaru tahun 2023, inilah soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda kelas 9 SMP MTs dan lengkap kunci jawaban.

Kumpulan kisi-kisi soal Bahasa Sunda pilihan ganda ini bisa dipelajari siswa kelas 9 SMP MTs sebagai bahan latihan dan persiapan jelang US Ujian Sekolah semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Berikut simak kisi-kisi dan soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda kelas 9 SMP MTs lengkap prediksi kunci jawaban.

Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi

1. Basa Jam Wéker Disada ….. Manéhna Hudang Bari Rucam-Riceum. Geus Kitu, …… Nangtung Bari Ngusap Beungeut.

Kecap Anteuran Keur Ngalengkepan Kalimah Di Luhur ….
A. Cong; Am
B. Berebet; Derekdek
C. Gurinjal; Jurungkunung
D. Nérékél; Jurungkunung

Jawaban: C

2. Siswa : “Wilujeng enjing, pa!”
Guru Silat : “………………………………………………………”
Kalimah anu pas pikeun ngalengkepan paguneman di luhur nyaeta….

A. Wilujeng enjing
B. Wilujeng siang
C. Bade naon jang?
D. Bade ka saha cep?

Jawaban: A

Monyét Jeung Kuya Balap Melak Cau
Hiji Poé, Sakadang Kuya Keur Moyan Di Sisi Wahangan. Sabot Kitu, Torojol Sobatna, Sakadang Monyét Nyampeurkeun Bari Ngomong.“Éh, Sakadang Kuya, Urang Balap Melak Cau Yu!, Urang Bareng Melak Binihna, Nu Pangheulana Buahan Éta Nu Meunang.” Sakadang Kuya Ngawalon, “Na Aya Kitu Binihna?” “Aya, Nu Kuringmah Binihna Gé Jantung Cau, Ngarah Babari Jadi Buahna.” Ceuk Sakadang Monyét.

Ngadéngé Sakadang Monyét Nyarita Kitu, Sakadang Kuya Mikir, Tapi Teu Loba Nyarita. Sanggeus Asak Badami, Bral Duanana Muru Ka Kebon. Sakadang Monyét Tuluy Melakkeun Jantung Cau. Ari Anu Dipelak Ku Sakadang Kuya Mah Tangkal Cau Anakna.

Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi.

Sanggeus Sababaraha Waktu Lilana, Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyét Arindit Ka Kebon Rék Néang Pepelakanana. Kasampak Tangkal Cau Anu Dipelak Ku Sakadang Kuya Geus Gedé, Malah Geus Aya Jantungna, Tangtu Sakeudeung Deui Bisa Kaala Buahna. Ari Jantung Cau Nu Dipelak Ku Sakadang Monyét Mah Boro-Boro Jadi Tangkal. Waktu Sakadang Monyét Ngoréhan Taneuh Lebah Pepelakan Manéhna, Kasampak Jantung Cau Téh Geus Buruk.

3. Saha Sobat Sakadang Kuya Téh?

A. Monyet
B. Maung
C. Peucang
D. Ajag

Jawaban: A

4. Di Mana Kuya Jeung Monyét Melak Cauna?

A. Sawah
B. Walungan
C. Wahangan
D. Kebon

Jawaban: D

Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi.

5. Cau Saha Anu Pangheulana Buahan Téh?

A. Monyet
B. Kuya
C. Dua-Duana
D. Teu Aya Nu Buahan

Jawaban: B

6. Runtuyan Kajadian Dina Carita Anu Ngawangun Hiji Lalakon Nepi Ka Ngaleunjeur Disebut Unsur…..

A. Jejer
B. Latar
C. Palaku
D. Galur

Jawaban: A

Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi.

7. Kania nyarita ka Nunung yen isukan manehna moal sakola sabab rek ka jakarta.
Lamun dirobah jadi kalimah langsung, unina…..

A. “Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Nunung.
B. “Kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta,” ceuk Kania
C. Kania nyarita, kuring mah isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta.
D. Nunung ngomongkeun Kania yen manehna isukan moal sakola sabab rek ka Jakarta.

Jawaban: B

8. Basa Jam Wéker Disada ….. Manéhna Hudang Bari Rucam-Riceum. Geus Kitu, …… Nangtung Bari Ngusap Beungeut.

Kecap Anteuran Keur Ngalengkepan Kalimah Di Luhur ….
A. Cong; Am
B. Berebet; Derekdek
C. Gurinjal; Jurungkunung
D. Nérékél; Jurungkunung

Jawaban: C

9. Hayam leuweung mah hese rek ….

A. Lindeukna
B. Amis budi
C. Berehan
D. Kedul

Jawaban: A

Soal US Ujian Sekolah Bahasa Sunda Kelas 9 SMP MTs dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda Beserta Kisi-kisi.

10. Siswa anu di tes maca gancang aya tilu puluh tilu urang.
Kalimah di luhur kaasup kana kalimah…..

A. Sifat
B. Bilangan
C. Bilangan tahapan
D. Kaayaan

Jawaban: B

Sumber :