SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagungan . Baca soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 4 SD dan MI semester 1 yang nantinya menjadi bahan latihan yang nantinya sebelum menghadapi.

Di bulan Desember 2023 ini, para siswa di hadapi dengan ujian semester 1 yang biasa dikenal dengan sebutas PAS atau UAS. Soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda kelas 3 SD dan MI semester 1 Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

Contoh soal dan kunci jawaban PAS UAS Bahasa Sunda kelas 4 SD dan MI semester 1 Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara lengkap sebagai bahan belajar dan mendidik para siswa.

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

Para siswa kelas 4 SD dan MI bisa mempelajari materi contoh soal Bahasa Sunda sebagai bentuk bahan latihan dalam menghadapi ujian yang tengah berlangsung.

Dalam ujian ini, para siswa diharuskan untuk belajar agar bisa mendapatkan nilai yang baik dan benar. Untuk adik-adik yang akan segera menghadapi (UAS) Ujian Akhir Semester atau PAS (Penilaian Akhir Semester) sangat disarankan menyimak artikel ini sampai akhir.

Dalam artikel ini, bukan hanya soal saja, namun juga lengkap dengan kunci jawaban yang bisa digunakan referensi belajar kalian. Soal UAS Bahasa Sunda kelas 4 SD semester 1 beserta jawabannya 2023 Kurikulum Merdeka bisa PDF DOC terbaru.

Dalam artikel ini akan disampaikan sejumlah contoh soal UAS Bahasa Sunda kelas 4 semester 1 dan kunci jawaban 2023 yang bisa digunakan dalam proses belajar adik-adik sebagai latihan.

Nah, langsung saja simak sebagaimana yang dilansir tim Fokus Semarang dari berbagai sumber, berikut ini latihan soal UAS Bahasa Sunda kelas 4 semester 1 dan kunci jawaban 2023.

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C dan D di bawah ini!

1.Si Jalak HarupatRaden Oto Iskandardinata dibabarkeun di Bandung, 31 Maret 1897. Ari pupusna di Tangerang, sasih Désember 1945.
Tanggal sabaraha Raden Oto Iskandardinata dibabarkeun?
a. 31 Desember 1945
b. 31 Maret 1897
c. 31 Maret 1945
d. 31 Desember 1897

Baca Juga :  Bagaimana Cara Sekolah Bisa Sanggah Kuota SNBP 2024? Berikut Jadwal dan Alokasi Kuota SNBP 2024 di Tiap Sekolah

2.Si Jalak HarupatRaden Oto hirup di lingkungan kulawarga priyayi anu boga jiwa ngarayat. Oto aktif dina organisasi Budi Utomo sarta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Taun 1925 Oto sabatur-batur ngadegkeun Sakola Kartini. Nya dina waktu harita, Oto ngeritik Paguyuban Pasundan. Anjeunna nadar rék meuncit hayam, tuluy embé, lamun Paguyuban Pasundan bakal bubar.
Naon anu dinadarkeun Raden Oto, lamun Paguyuban Pasundan bubar?
a. Ngadegkeun Sakola Kartini
b. Bakal aktif dina organisasi Budi Utomo
c. Bakal jadi anggota Paguyuban Pasundan
d. Bakal meuncit hayam jeung embe

3.Taun 1928 Oto pindah gawé ka Jakarta, jadi guru HIS Muhammadiyah. Waktu di Jakarta, Oto jadi anggota Paguyuban Pasundan, anu kungsi dikeritikna
Taun sabaraha Raden Oto pindah gawé ka Jakarta?
a. 1897
b. 1925
c. 1945
d. 1928

4.Raden Oto Iskandardinata dibabarkeun di Bandung, 31 Maret 1897. Ari pupusna di Tangerang, sasih Désember 1945.
Dimana pupusna Raden Oto téh?
a. Jakarta
b. Tangerang
c. Bandung
d. Garut

5. Raden Oto Iskandardinata dibabarkeun di Bandung. Dibabarkeun sarua hartina jeung ….
a. Dilahirkeun
b. Dinikahkeun
c. Dinadarkeun
d. Dinobatkeun

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

6.Sono ka nu Jadi Lanceuk

Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti. Téh Irma sakolana kelas 2 SMP.
Naon nu jadi jejer bacaan di luhur?
a. Sono ka nu jadi indung
b. Sono ka nu jadi lanceuk
c. Sono ka nu jadi bapa
d. Sono ka nu jadi bibi

7.Sono ka nu Jadi Lanceuk

Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti. Téh Irma sakolana kelas 2 SMP. Téh Irma di sakolana pintér, loba babaturan nu raresepeun.
Kelas sabaraha ari Rini téh?
a. 4 SMP
b. 2 SD
c. 2 SMP
d. 4 SD

8.Sono ka nu Jadi Lanceuk Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti
Saha ngaran lanceuk Rini téh?
a. Téh Ratna
b. Téh Irma
c. Téh Intan
d. Téh Rina

Baca Juga :  Kode Redeem Game Top War Battle 13 Februari 2024 Terbaru Valid, Simak Tips Cara Main

9.Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti. Téh Irma sakolana kelas 2 SMP. Téh Irma di sakolana pintér, loba babaturan nu raresepeun
Kumaha ari watek Téh Irma téh?
a. Galak
b. Rajin
c. Isinan
d. Kedul

10.Sono ka nu Jadi Lanceuk Rini masih kelas 4 SD, boga lanceuk hiji, umurna saluhureun opat taun, wastana Téh Irma Miyanti. Téh Irma sakolana kelas 2 SMP. Téh Irma di sakolana pintér, loba babaturan nu raresepeun. Di bumi ogé Téh Irma mah rajin, boh bébérés, boh mantuan masak ibu. Ibadahna ogé getol. Rini sareng Téh Irma bobona sakamar, nyimpen bukuna ogé saerak duaan. Pami aya PR nu rada sesah Rini sok naroskeun ka Téh Irma.
Dina carita di luhur, palakuna nyaéta. . . .
a. Téh Irma
b. Rini
c. Ujang
d. Rini jeung Téh Irma

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

11.  Pami aya PR nu rada sesah Rini sok naroskeun ka Téh Irma.
Kecap sesah sarua hartina jeung kecap ….
a. Gampil
b. Bagja
c. Babari
d. Hésé

12. Keanu dianteurkeun balik ku Dzikry. Kecap dianteurkeun dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-
b. di-eun
c. di-keun
d. –keun

13. Selma diajak ulin ku bibina ka Bandung. Kecap diajak dina kalimah di luhur, ngagunakeun rarangkén ….
a. di-eun
b. di-
c. di- keun
d.-keun

14. Kecap anu dilarapkeun keur sorangan jeung kecap dahar nyaéta….
a. Neda
b. Tuang
c. Makan
d. Emam

15. Bapa. . . motor anyar
a. Meulib)b. Meser
c. Ngagaleuh
d. Ngabantun

16. Badami sarua hartina jeung ….
a. Pitulung
b. Gering
c. Musyawarah
d. Béja

17. Salawasna sarua hartina jeung ….
a. Saacan
b. Seueur
c. Sakeudeung
d. Salilana

18. Ieu barang biasa sok digunakeun pikeun barang hiburan jeung informasi keur balaréa, wangunnana pasagi. Aya bagéa nu disebutna layar pikeun ninggalikeun gambar. Salian ti éta ogé ngaluarkeun sora. Barang ieu ogé sok disebut pakakas média massa.

Baca Juga :  Kunci Jawaban Game WOW 14 Januari 2024 Terbaru

Pakakas anu di caritakeun diluhur ngaranna. . . .
a. Las
b. Kabel
c. Kalkulator
d. Tipi

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

19. Beuheungna panjang sarta dina tonggongna miboga punduk (aya nu pundukna hiji, ogé nu pundukna dua). Biasana ieu sato sok dipaké ngangkut. Hirupna di wilayah gurun kayaning Arab. Ngaran satona nyaéta…..
a. Kuda
b. Onta
c. Nyiruan
d. Meri

20. Leumpangna maké beuteung jeung sok luar léor, teu miboga suku, miboga racun, lamun macok bisa nyababkeun maot. Ngaran satona nyaéta…..
a. Hayam
b. Oray
c. Hileud
d. Monyét

Soal Alternatif

Soal dan kunci jawaban Bahasa Sunda PAS UAS kelas 4 SD dan MI semester 1

1. Pupujian hartina muji kana kaagungan …..

A. Gusti
B. Manusa
C. Guru

Jawaban: A

2. Kamari edi ….. Di gegel Ku sireum

A. Suku
B. Sukuna
C. Disuku

Jawaban: B

3. Di kamar ayu ….. Pareum

A. Lampu
B. Lampukeun
C. Lampuna

Jawaban: C

Baca Juga: Perbandingan Investasi Emas di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Pegadaian, Pluang, Bareksa, Gojek

4. Tukang ngurus nu ngajuru jeung orok nyaeta …..

A. Paraji
B. Jagal
C. Kuli

Jawaban: A

5. Tukang mencit sasatoan saperti sapi, domba jeung munding nyaeta …..

A. Paraji
B. Jagal
C. Kuli

Jawaban: B

6. Tukang buburuh kasar nyaeta …..

A. Paraji
B. Jagal
C. Kuli

Jawaban: C

SOAL PAS UAS Bahasa Sunda Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 dan Kunci Jawaban, Pupujian hartina muji kana kaagunga

7. Tukang ngurus kuburan nyaeta …..

A. Paraji
B. Jagal
D. Kuncen

Jawaban: D

Sumber :

Live Streaming