Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024. Para siswa dianjurkan untuk mencoba mengerjakan 25 contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 semester 2 Kurikulum Merdeka tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu, guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mapel Bahasa Jawa.

Berikut ini 25 contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 semester 2 sesuai Kurikulum Merdeka beserta kunci jawaban, yang bisa dipakai sebagai latihan sebelum Pelaksanaan UTS atau PTS.

Semoga 25 contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 semester 2 dan kunci jawaban ini bermanfaat sebagai sarana latihan yang efektif bagi siswa dalam menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) 2 tahun pelajaran 2023 2024.

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

25 contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 kelas 11 semester 2 ini dapat menjadi referensi tambahan bagi orang tua atau siswa kelas 11 SMA/MA sebagai persiapan menuju UTS/PTS Semester 2 tahun pelajaran 2023 2024.

Berikut 25 contoh soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 semester 2 dan kunci jawabannya.

1. Cerita cekak (cerkak), drama lan novel duweni babagan kang pada, amarga …

A. Duweni paraga, watak, tema, latar
B. Dhialoge paraga
C. Panggonan kang amba
D. Tokoh/paraga

E. Tema lan karakter paraga

Jawaban A

2. Ing pementasan drama, kang kudu dipahami kanggo paraga, yaiku….

A. Teks wacan
B. Alur critane
C. Perane
D. Panggonane
E. Kanca maine

Jawaban A

3. Sakliyane naskah drama kang dipahami dening paraga, uga klawan sapa…..

A. Koreografi
B. Lawan main
C. Sutradhara
D. Kameramen
E. Musikalisasi

Jawaban C

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

4. Nyiapake bab-bab kang mbok manawa bisa maujud utawa dumadi, ateges….

A. Konsentrasi
B. Jaga-jaga
C. Positip
D. Imajinasi
E. Luwes

Jawaban D

5. Gerakan kang nindhakake senam,kanthi muter pundhak lan ngeruthake bathuk, diarani….

A. Olah kanoragan
B. Olah Bawa
C. Olah Tubuh
D. Olah Swara
E. Gladen

Jawaban C

6. Latihan kang gegayutan klawan pelafalan, intonasi utawa tempo sajroning pangucapan, diarani…

A. Olah Swara
B. Olah Tubuh
C. Olah Raga
D. Olah Bawa
E. Karaoke

Jawaban E

7. Penghayatan kanggo paraga uga penting, apa ta manfaate….

A. Sreg ing panggung
B. Dredegan
C. Ora kaku
D. Percaya dhiri
E. Bisa luwih konsentrasi

Jawaban E

8. Komposisi syair utawa ganjaran kang diajab bisa nggambarake penguripan lan watak lewat tingkah laku ( akting ) lan dhialog kang dipentasake, diarani…..

A. Sendratari
B. Drama
C. Geguritan
D. Artikel
E. Irah-irahan

Jawaban B

9. Drama kang wujude basa pinathok ( puisi ), yaiku.. ..

A. Drama Absurd
B. Drama Domestik
C. Drama Liris
D. Drama Rakyat
E. Drama Ria

Jawaban C

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

10. Drama kang nyritakake panguripane rakyat biyasa, diarani …

A. Drama Domestik
B. Drama Heroik
C. Drama Liris
D. Drama Borjuis
E. Drama Waca

Jawaban A

11. Tokoh/paraga ing drama ana (3) watake, yaiku…

A. Antagonis, protagonis, sensitiftif
B. Sensitif, erotis, medis
C. Antagonis, protagonis, tritagonis
D. Sensor, ritme, imajinasi
E. Irah-irahan, guru lagu, antagonis

Jawaban C

12. Paraga kang duweni watak jahat, diarani…

A. Taksis
B. Protagonis
C. Supra hit
D. Antagonis
E. Tritagonis

Jawaban D

13. Istilah tembung “pawiwahan” ateges pada karo….

A. Panggonan
B. Dumadi
C. Katresnan
D. Dumunung
E. Perkawinan

Jawaban E

14. Tembung “ Mahargya “ apa tegese….

A. Penyambutan
B. Lenggahan
C. Tindakan
D. Sugeng rawuh
E. Menehi

Jawaban A

15. Tembung “ kirang langkung, ateges…..

A. Pinarak
B. Kurang luwih
C. Dumadakan
D. Merhatekaken
E. Dhumateng

Jawaban B

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

16. Paraga kang nggambarake watak alus lan ngajeni, diarani….

A. Antagonis
B. Tritagonis
C. Sinis
D. Protagonis
E. Apikan

Jawaban D

17. Sadurunge miwiti piwulangan, bu guru ngajak…

A. Nyanyi
B. Donga marang Gusti
C. Ngresiki kelas
D. Nindakake pretes
E. Njlentrehake tujuan piwulangan

Jawaban B

18. Sapa ta ibu Dra. Hj. Farikhah iku…

A. Kepala Perputakaan
B. Proktor
C. Kepala Man Baureno
D. Kepala Tata Usaha
E. Waka Kurikulum

Jawaban C

19. Kenapa pelajaran Bahsa Jawa, diterapne ing sekolahan, supaya…

A. Para siswa pinter basa
B. Para siswa ngerti unggah ungguh basa
C. Pinter nembang Jawa
D. Ben ngerti aksara Jawa
E. Jawaban kabeh bener

Jawaban E

20. Ing mata pelajaran Basa Jawa, ana unggah-ungguh basa, isine…..

A. Maceme basa ( ngoko lugu, andhap,krama madya,inggil)
B. Basa krama
C. Basa ngoko lugu
D. Basa madya
E. Basa campuran

Jawaban A

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

21. Sapa ta Bapak Kiswanto, S.Pd iku….

A. Satpam
B. Proktor
C. Kepala Laboratorium
D. Waka Humas
E. Waka Kurikulum

Jawaban E

22. Dina pendidikan Nasional, di pengeti saben tanggal….

A. 17 Agustus
B. 2 Mei
C. 21 April
D. 20 Mei
E. 10 Nopember

Jawaban B

23. Karesikan kelas iku dadi tanggung jawabe lan kudu ditindakakake sapa ? …

A. Pak Guru
B. Pak penjaga
C. Pak Satpam
D. Warga sekolah
E. Ibu Kantin

Jawaban D

24. Sing njalari awak sehat lan ora ketaman lara iku kudu…

A. Mangan wareg
B. Jaga kesehatan, mangan bergizi
C. Melu kerja bakti
D. Olah raga
E. B lan D bener

Jawaban E

25. Lumrahe guru marang murid iku migunakake basa…..

A. Ngoko lugu/wantah
B. Ngoko alus/andhap
C. Krama madya alus
D. Krama lugu/wantah
E. Krama alus/inggil

Jawaban B

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

Itulah artikel kumpulan soal UTS/PTS Bahasa Jawa kelas 11 semester 2 Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2023 2024, beserta kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai latihan sebelum UTS/PTS semester 2 dilaksanakan.***

*Disclaimer

1. Konten ini dibuat untuk siswa atau orang tua dalam proses evaluasi belajar dalam menemukan soal dan kunci jawaban.

2. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.

3. Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi guru atau siswa mengeksplorasi jawaban lain yang lebih baik.

Soal Latihan UTS PTS Bahasa Jawa Kelas 11 SMA Semester 2 Kurikulum Merdeka TA 2023 2024

Sumber :